Tourmaments
Top 10 Players
Photo Gallery
Associates
Top Players
   
Top Male Players (2003)
  1. Mr. Kumar Tamang
  2. Mr. Nilendra Mali
  3. Mr. Parash Thapa
  4. Mr. Raju Shrestha
  5. Mr. Amit Shahi
  6. Mr. Gobardhan Pahadi
  7. Mr. Raj Kumar Ranjitkar
  8. Mr. Raj Maharjan
  9. Mr. Sanjay Shrestha
  10. Mr. Prakhash Humagain
   
Top Female Players (2003)
  1. Miss. Binu Pradhana
  2. Miss. Maya Gurung
  3. Miss. Sandhya Adhikari